PŘÍPADOVÉ STUDIE

1. Úvod

Farma zaměřená na chov mléčného skotu leží ve velmi dobré lokalitě v metropolitní oblasti a posledních 20 let se významně vyvíjela. Do roku 2006 žily pod jednou střechou 4 generace. Dnes nabyvatel se svou ženou a třemi dětmi žijí ve svém vlastním domě. Mají 70 dojnic. Část mladého skotu je ustájena odděleně v rámci jiného podniku, se kterým má nabyvatel dohodu o obchodní spolupráci. Pěstování plodin probíhá na sedmdesáti hektarech zemědělské půdy.

2. Profil nabyvatele

Jméno Neuvedeno
Věk 42
Pohlaví M
Vzdělání farmář/mechanický technik; člen Auditní komise pro zemědělskévzdělávání
Rodinný stav ženatý
Počet dětí a jejich věk 3

3. Profil farmy

Adresa Bavorsko, Německo
Rozloha farmy v hektarech 70 ha
Datum, od kterého rodina vlastní farmu po pět generací
Počet pracovníků na farmě (Členové rodiny) 2 (Plný úvazek) 1 (Částečný/sezónní)
Počet pracovníků na farmě (Ostatní - mimo členy rodiny) 1 (Plný úvazek)

POPIS FARMY PŘED PROCESEM GENERAČNÍ OBMĚNY

Rodinný podnik založili otec (postupitel) a syn (nabyvatel) v roce 1996. Od té doby byl postupitel zaměstnán na plný úvazek u obce. Na začátku bylo na farmě 25 dojnic a jejich potomstvo. Rostlinná výroba byla realizována na 30 ha. Stará usedlost byla renovována v sedmdesátých letech, poté co zcela shořela. Produkční kapacita farmy byla významně navýšena. Dříve bylo na farmě chováno pouze okolo 40 dojnic a jejich potomků. V roce 1998 byla postavena stodola pro 70 krav a část jejich potomstva. Za postupným navyšováním velikosti stáda stála zvýšená cena, která se v tu dobu platila na základě dodatečných mléčných kvót. Kalkulace potřebných kvót pro zvýšení kapacity byla komplikovaná, protože nebylo jasné, jestli byly kvóty rozdělovány na základě užitkovosti jednotlivých stád (farem) nebo na průměrné produkci v regionu.

POPIS FARMY PO GENERAČNÍ OBMĚNĚ

Po generační obměně v roce 2007 (postupitelovi bylo v tu dobu 55 let) pokračoval nabyvatel s opatrným navyšováním kapacity farmy. Užitkovost stáda je dobrá a část mléka se v současnosti využívá na výrobu sýra, který se prodává ve spolupráci s místním řeznictvím. Farmář je součástí pracovní skupiny mléčných farmářů, která funguje pod Kanceláří pro zemědělství, a je také aktivní v Auditní komisi pro zemědělské vzdělávání. Nabyvatel se snaží kontrolovat počet pracovních hodin, které podnik vyžaduje. Kromě jeho ženy a syna pomáhá s dojením ještě matka. Spolupráce s kolegy farmáři a otevřenost pomáhá rodině nabyvatele s posouváním svých pracovních cílů. Těmi v budou přímý prodej a možná také produkce čistě mléka od dojnic krmených pouze objemným krmivem nebo bio mléka.

4. Proces generační obměny

Všichni členové rodiny, kteří jsou zapojeni do generační obměny, se vždy snažili o společné harmonické soužití. Ze začátku to ale bylo výzvou, protože mezi lety 1997 a 2007 spolu pod jednou střechou žily čtyři generace. Všechny strany se spolu snažily vycházet, ale nabyvatelově rodině bylo jasné, že tato situace nemůže být udržitelná. 

Nakonec se stavba nabyvatelova nového domu spojila s převedením majetku a kompenzací ostatních dědiců. To vyústilo v překvapivě velké požadavky dvou bratrů a sester. Pro zajištění harmonie v rodině a omezení emocí při  diskuzi bylo využito odborné poradenství. S pomocí moderace externím konzultantem se nakonec dosáhlo dohody. Ta znamenala pro nabyvatele velké finanční zatížení, ale pro všechny zúčastněné byla přijatelná. 

Nejdůležitější věcí pro podnikatele a jeho ženu bylo vyjasnění všech záležitostí a zajištění vlastního prostoru k bydlení pro všechny členy rodiny. Nabyvatelova žena jasně vyjádřila: “Váš vlastní životní prostor pomáhá! Potřebujete se svou rodinou své vlastní místo!” 

Dnes je vztah se všemi zúčastněnými dobrý. Během týdne se obědvá v domě postupitele. Je tam společný mrazák, ze kterého si každý může vzít, co chce. Patnáctiletý syn je na zemědělské škole a také se chce stát součástí rodinného podniku. Všichni zúčastnění vidí současnou situaci a výstup generační obměny jako úspěch.

Hrozby/Výzvy

Finanční zabezpečení nabyvatelovy rodiny: mnoho podniků na bázi otec - syn fungují podobně. "V určitém bodě to bude předáno!", takže mnoho společností už problémy s generační obměnou mělo. Je důležité uvažovat o finanční situaci mladých rodin. V tomto směru bylo nezbytné tyto věci vyřešit.

“Nechat být”: Předání bylo obzvlášť těžké pro ženu postupitele. Postupitel už měl více než deset let stálou pozici a v praxi se věnoval fungování farmy jen málo. Jeho žena byla ale ve středu dění a obávala se, že by s nabyvatelem mohla přijít nějaká změna.

Životní prostor: Je důležité žít odděleně. Funguje to. Pokud je to možné, každá rodina by měla mít vlastní životní prostor nebo alespoň oddělené vchody do jednotlivých bytů.

Ekonomický pohled: Je těžké udělat všechno najednou. Samozřejmě by bylo lepší nejdříve ušetřit peníze a pak investovat. Ale mnoho věcí se v podniku odehrálo zároveň: kompenzace dědiců, investice do farmy a stavba domu.

Farma měla přednost: “nejdříve vydělejte, pak investujte do potřeb jednotlivců!”

Hlavní školení/schopnosti/kompetence

Komunikace: je velmi důležité udržet otevřené komunikační kanály mezi generacemi. To nebylo při generační obměně optimální. Nabyvatel chtěl dělat věci jinak. Už se o generační obměně nyní baví se svými dětmi a diskutuje s nimi o tom, co považují za důležité.

Schopnost kompromisů: pouze takhle může být dostáno spravedlnosti.

Rétorika: je velmi důležité nejen prezentovat váš vlastní pohled, ale vyjasnit, kam chcete pokračovat. Celkově to pomáhá při komunikaci.

Networking a výměna nápadů: ty jsou velmi důležité, nejen v rámci zemědělské komunity, ale i mimo ni. Žena podnikatele vede lokální sbor a jako “someliér sýra” je v kontaktu se zpracovateli a prodejci sýra.

 

“Je důležité soustředit se na to, co umíte! Co dokážu a co ne! Tak rozvinete podnik. Základem proto je harmonie v rodině. Pokud tam není - i během generační obměny - bude to pro vedení farmy těžké!” 

RADY

5. Okolnosti, schopnosti/kompetence potřebné pro proces generační obměny as

TOP