VLADIMÍR PEŠTA

1. Úvod

Rodina Peštových hospodaří na farmě v Boru po několik desetiletí. Rodiče nabyvatele obnovili farmu v roce 1992 po navrácení kolektivizovaného majetku. Mezi hlavní činnosti farmy patří chov mléčného skotu a pěstování krmných plodin - kukuřice, jetele, luskovin, pšenice, ječmene a tritikále. Kromě skotu chovají Peštovi také koně, kozy, králíky, drůbež a včely. Farma získala třetí místo v soutěži Farma roku 2010.

2. Profil nabyvatele

Jméno Vladimír Pešta
Věk 32
Pohlaví muž
Vzdělání inženýr (magisterské)
Rodinný stav ženatý
Počet dětí a jejich věk 4; 2

3. Profil farmy

Adresa Nedrahovice – Bor, střední Čechy
Rozloha farmy v hektarech 100 ha
Datum, od kterého rodina vlastní farmu Není známo
Počet pracovníků na farmě (Členové rodiny) dva bratři, 365 dní v roce, 8-16 hodin denně (Plný úvazek) žádní (Částečný/sezónní)
Počet pracovníků na farmě (Ostatní - mimo členy rodiny) 0

POPIS FARMY PŘED PROCESEM GENERAČNÍ OBMĚNY

Za starých časů (1654) hospodařilo v obci pět rodin. Po kolektivizaci mohla v Boru zůstat pouze rodina Peštových, aby se starala o hospodářská zvířata svedená od sedláků během kolektivizace na jedno místo. Ostatní rodiny byly vystěhovány. 40 let po násilném převzetí zemědělského podniku, postupitel požádal v restituci o navrácení majetku a s velkou pomocí své manželky (matka současného vlastníka) začal hospodařit na 20 ha navrácené půdy. Rodina koupila starý kravín a začala chovat dojnice. Později se podařilo kravín zrekonstruovat, koupit 30 březích jalovic Holštýnského skotu a pronajmout dalších 22 ha půdy. Později se farma rozšířila o dalších 31 ha půdy na výměru 73 ha, kterou obhospodařovali až do roku 2014, kdy byla farma předána.

POPIS FARMY PO GENERAČNÍ OBMĚNĚ

Po procesu generační obměny se podařilo získat další půdu (27 ha), což farmě umožňuje vypěstovat kompletní krmiva na celý rok. Podařilo se také obnovit zemědělské stroje. V podstatě nedošlo k žádným významným změnám ve vedení farmy, protože rodiče Vladimíra se nadále věnují péči o zvířata a částečně o administrativu. Nabyvatel farmy se stará především o rostlinnou výrobu a postupně přebírá další odpovědnost a více úkolů.

4. Proces generační obměny

Vladimír dostudoval zemědělskou univerzitu v Českých Budějovicích v roce 2008 a hned nato požádal o zápis do živnostenského rejstříku. Na podzim roku 2008 požádal o dotaci z programu pro mladé začínající zemědělce, o rok později jeho otec požádal o program “Předčasné ukončení zemědělské činnosti“. K převodu farmy došlo na přelomu let 2010 a 2011.

Hrozby/Výzvy

V jejich případě nebyly žádné, avšak Vladimír zmínil některé možné překážky:

Obecně může nastat problém, když děti nežijí na farmě a tudíž k ní nemají žádný vztah. Pokud začnou pracovat na jiném místě a mají dobrou práci, je pro ně těžké tuto práci opustit. Nejlepší je vyrůstat na farmě a začít tam pracovat.

Věk postupitele hraje také klíčovou roli. Odchod do důchodu je ideální v okamžiku, když je nabyvatel schopen převzít a plně spravovat farmu.

Dalšími překážkami mohou být daňové aspekty při převodu vlastnictví farmy.

Postupitel by měl předat farmu nabyvateli a nechat ho pracovat vlastním způsobem (neměl by všechno kontrolovat).

Hlavní školení/schopnosti/kompetence

Vladimír vystudoval vysokou školu se zemědělským zaměřením a praktické dovednosti získal během svého života na farmě. Považuje to za dostatečné pro převzetí hospodářství.

 

Vladimír doporučuje pečlivě si naplánovat podmínky generační obměny. Také doporučuje nepodcenit přípravu smluv o koupi podniku, transferu strojů, pozemků a budov. Důležitým bodem je také „věková kontinuita“, v ideálním případě by měla generační obměna nastat přirozeně, jako v tomto případě: Vladimír Pešta dokončil univerzitu a mohl ihned začít farmařit, zatímco jeho otec požádal o “Předčasné ukončení zemědělské činnosti“ a byl tak schopen věnovat se svým koníčkům - chovu drobných zvířat.

VLADIMÍR PEŠTA

5. Okolnosti, schopnosti/kompetence potřebné pro proces generační obměny as

TOP