PŘÍPADOVÉ STUDIE

1. Úvod

Chov mléčného skotu na farmě za posledních třicet let výrazně vzrostl. I před samotnou generační obměnou měl nejvíce zodpovědnosti z hlediska podnikání nabyvatel. Kromě samotného zemědělství provozoval i servis stájového vybavení. Na tyto činnosti se rodinná firma soustředila už před předáním v roce 1993. V průběhu několika generací podnikatelský duch stále rostl. Syn současného podnikatele je do podniku již také zapojen, rozhoduje a účastní se důležitých debat a vyjednávání.

2. Profil nabyvatele

Jméno Neuvedeno
Věk 50
Pohlaví M
Vzdělání Farmář; doplňkové vzdělání - psychologie a péče o lidi v krizových situacích
Rodinný stav ženatý
Počet dětí a jejich věk 22 let, 18 let, 10 let

3. Profil farmy

Adresa Bavorsko (Německo)
Rozloha farmy v hektarech 60 ha
Datum, od kterého rodina vlastní farmu Více než 4 generace
Počet pracovníků na farmě (Členové rodiny) 1 (Plný úvazek) 2 (Částečný/sezónní)
Počet pracovníků na farmě (Ostatní - mimo členy rodiny) 0

POPIS FARMY PŘED PROCESEM GENERAČNÍ OBMĚNY

V době předání byla farma ve špatném stavu. Postupitel do podniku neinvestoval, místo toho se soustředil na svou další práci. Proto byl, již od svých šestnácti let, spolu se svou matkou za obchodní vedení farmy zodpovědný nabyvatel. Nabyvatel pracoval také pro další farmáře a na stavbách. Ušetřené peníze vložil do zemědělského podnikání, aby mohl nakoupit nezbytné technické vybavení. K generační obměně došlo 4 týdny před jeho svadbou. V té době měla farma 22 ha zemědělské půdy (z nichž 13 ha je ve vlastnictví nabyvatele),  28 dojnic a jejich potomstvo.

POPIS FARMY PO GENERAČNÍ OBMĚNĚ

Od generační obměny se fungování farmy výrazně zlepšilo. Byly postaveny nové stáje a nový obytný dům, bylo dokoupeno 7 ha zemědělské půdy a pořídilo se dodatečné technické vybavení. Analyzuje se a zaznamenává kvalita půdy. Celá farma byla převedena naekologickou produkci. Značnou výzvou byl rozvoj obchodu, který se odehrával zároveň se založením rodiny nabyvatele. Jeho třem dětem je v současnosti mezi 22 a 10 lety a jeho manželce je 46 let. Rodina společně žije v novém, prostorném domě. Jejich zkušenost s generační obměnou je velmi dobrá a už se připravují na další. V současnosti je na farmě chováno 65 dojnic a přibližně 60 ha zemědělské půdy je obhospodařováno v souladu s principy ekologického zemědělství.

4. Proces generační obměny

Nabyvatel by býval preferoval, aby měl více času si generační obměnu rozmyslet. Ale vzhledem k nadcházejícímu sňatku a zakládání rodiny byl podroben většímu tlaku, což způsobilo urychlení celého procesu. Předání bylo špatně připravené, protože mu nepředcházela dostatečná komunikace. Nabyvatelova žena měla problematický vztah s jeho matkou. Nikdy před ani po předání nedošlo k uznání toho, jaký předvedl mladý nabyvatel při procesu generační obměny neuvěřitelný výkon. 

Před předáním byl nabyvatel prostě dobrým pracovníkem. Neměl žádné povědomí o výnosnosti farmy a detaily o jejím fungování mu před generační obměnou nebyly sděleny. Vydělával si částečnými pracovními úvazky u jiných farmářů a venkovských institucí. Na farmě měl zdarma jídlo a ubytování. V tomto ohledu mu bylo vždy řečeno: “Jednou tu farmu dostaneš!” Z tohoto úhlu pohledu přebral nabyvatel v roce 1993 ekonomickou “černou skříňku”. Generační obměna bohužel nebyla uznána rozumným způsobem. Po setkání s notářem odjel nabyvatel zpět na staveniště. Po generační obměně se vztah mezi jednotlivými stranami zlepšil, ale nikdy nebyl perfektní. Dva mladší sourozenci byli vyplaceni a se situací se srovnali. Nic jiného by pro rodinu ani pro rozvoj farmy nemělo smysl. Nabyvatel si už před převzetím farmy rozmyslel, jak chce postupovat, a měl jasnou vizi budoucnosti své farmy v ekologickém zemědělství. Při zpětném pohledu - také proto, že se situace zlepšila a jak rodina, tak podnikání se dobře rozvinuly , byl proces generační obměny špatný, ale součaný výsledek je přesto dobrý. 

Nicméně situace po předání byla náročná a vyřešení osobní a ekonomické situace bylo velkou výzvou. Zkušenosti z tohoto období už teď přinášejí výsledky. Nabyvatel zapojil svého 22letého syna do řízení společnosti, aby se další generační obměna zakládala na jeho rozsáhlých praktických i účetnických znalostech podniku.

Hrozby/Výzvy

Před předáním nebyly nabyvateli poskytnuty žádné informace o ekonomické situaci - aktivech a pasivech. Kvůli nedostatku informací a špatnému stavu budov a technického vybavení pro něj bylo náročné podnik dále rozvíjet. Nabyvateli nebyl znám ani současný stav farmy v době jejího předání.

Problémy s bydlením: Původně žily všechny tři generace pod jednou střechou. To fungovalo pouze proto, že všechny strany, zejména nabyvatel a jeho žena, vždy ustupovaly. I po pracovní době byli všichni spolu, což bylo kvůli problémům ve vztazích velmi nepříjemné. Po přestěhování do nového domu se vztahy výrazně zlepšily.

Hlavní školení/schopnosti/kompetence

Je velmi důležité získat zkušenosti mimo váš vlastní podnik. Tyto zkušenosti jsou nenahraditelné, jsou důležitými impulzy, které vám umožní zhodnotit, co se děje na vaší vlastní farmě.

 

 

Výměna zkušeností s farmáři/konzultanty: jelikož podnikatel neměl vzor v postupiteli, bylo nezbytné hledat jinde a zhodnotit další možnosti a postupy během svých brigád.

 

“Mluvte spolu - postupitel a nabyvatel - častěji. Opakované diskuze všech zúčastněných a konktrétní a kompletní informace poskytované všem jsou velmi prospěšné, protože zamezí vstupu emocí do problému a přispívají k objektivnímu pohledu na věc.” 

“Žádný proces nemůže probíhat optimálně. Ale záleží na vašem úhlu pohledu. Říkejte si, že sklenice je vždy z poloviny plná. Pozitivní myšlení neuvěřitelně pomáhá!” 

RADY

5. Okolnosti, schopnosti/kompetence potřebné pro proces generační obměny as

TOP