PŘÍPADOVÉ STUDIE

1. Úvod

Mléčná farma skotu byla postupitelem přesunuta z vesnice a z původní velikosti 8 ha zemědělské půdy a 12 dojnic, se zvětšila na 120 ha orné půdy a pastvin, s počtem mezi 45 a 50 dojnic - a jejich potomstva. Když v roce 2008 na farmu přišla dcera s manželem, začali zde společně pracovat. V roce 2011 byla v rámci farmy založena nová firma. Dnes žijí na farmě tři generace. Po náročném období byla v roce 2016 ukončena generační obměna, poté co už mladý pár plánoval z farmy odejít a založit zemědělskou společnost jinde.

2. Profil nabyvatele

Jméno Neuvedeno
Věk 36
Pohlaví M
Vzdělání Magisterské studium v oblasti zemědělských věd; včelařské kurzy; bezplatná zemědělská škola
Rodinný stav ženatý
Počet dětí a jejich věk 7,4

3. Profil farmy

Adresa Baden-Württemberg
Rozloha farmy v hektarech 130 ha
Datum, od kterého rodina vlastní farmu Několik generací
Počet pracovníků na farmě (Členové rodiny) 2 (Plný úvazek) 1 (Částečný/sezónní)
Počet pracovníků na farmě (Ostatní - mimo členy rodiny) 1 (Plný úvazek)

POPIS FARMY PŘED PROCESEM GENERAČNÍ OBMĚNY

Podnik významně vylepšil a rozšířil postupitel. Po zásadním rozšíření, nákupu zemědělské půdy a pronajmutí dalších pozemků, se velikost farmy ustálila na dnešních 120 ha se stádem přibližně 45 dojnic. Jalovice se z důvodu zvětšování stáda ponechávaly v chovu a býčci byli vykrmováni až do porážky v rámci rozšiřujících se aktivit na farmě. I před generační obměnou došlo k řadě změn. 

- produkce mléka od dojnic krmených senem 

- ekologické zemědělství 

- inovativní pastva 

- včelařství (20 kolonií včel) 

- agroturistika 

- akce pořádané na farmě (spojené se zemědělstvím)

Zeť a otec byli společně schopni vylepšit detaily, na které se během rozvoje farmy zapomnělo.

POPIS FARMY PO GENERAČNÍ OBMĚNĚ

Po generační obměně v roce 2016, která vyžadovala velké množství energie všech zapojených stran, jsou všichni spokojeni se současnou situací a jsou připraveni na nové úkoly.

Postupitel je na farmě stále aktivní. Podnikatelé nyní plánují další rozvoj agroturistiky, aby rozšířili svou příjmovou základnu. Nabyvatel chce postupovat svým vlastním směrem a oceňuje, co dokázala postupitelova generace.

4. Proces generační obměny

Proces generační obměny byl velkou výzvou. Už v roce 2010 probíhaly konzultace a diskuze o procesu. V období před svým sňatkem (v roce 2011) měli dcera a zeť obavy o to, jak se budou v budoucnu živit, a chtěli, aby byl jejich podíl na rozvoji farmy zaznamenán i právně. 

V roce 2011 byla založena firma, a to ve formě partnerství mezi otcem a zeťem. Velmi náročný sociální proces mezi dvěma generacemi probíhal zároveň s rozvojem obchodních aktivit. Postoje a přesvědčení ohledně dalšího rozvoje a řízení firmy se lišily. Postupitel a nabyvatel jsou rozdílné, ale silné osobnosti. Postupitel má velmi vysoká očekávání a to nabyvateli způsobuje značné obavy. Neustále má pocit, že by měl postupiteli něco dokazovat. Silné postupitelovo pouto k jeho životnímu dílu je zcela zřejmé. 

Navzdory rozsáhlým debatám a konzultacím se situace kolem generační obměny tak zostřila, že se nabyvatelé rozhodli o Vánocích 2015 farmu opustit. Aktivně začali hledat jinou farmu. Poté postupitel ustoupil. Předal symbolické žezlo nástupci, když s ním podepsal smlouvu, a všichni šli na večeři předání oslavit. I po generační obměně přetrvávají některé obavy a těžkosti, které tvoří jak provozní, tak i sociální překážky. Stejně jako před obměnou nabyvatel tvrdí, že bude chvíli trvat, než si vytvoří optimální vztah, oprostí se od minulosti a budou lépe spolupracovat. Všechny zúčastněné strany investovaly do generační obměny mnoho energie. Dnes jsou šťastní, že se našlo řešení a všechny tři generace mohou dále žít na farmě.

Hrozby/Výzvy

Komunikace: Musíte spolu mluvit a také jasně vyjádřit, jaký je váš názor. Neverbální komunikace je také velmi důležitá. Fakt, že jsme se ukázali jako důslední a opravdu plánovali farmu opustit, donutil postupitele k akci. Je velkou výzvou zůstat u stolu a diskutovat, když debata začně být emocionální a vynoří se předsudky.

Očekávání/obavy: různé nebo v některých případech přehnané nároky je velmi těžké překonat. Pomáhá pomoc rady zvnějšku. Nicméně nejdůležitější je vůle zapojených osob nalézt schůdné řešení. Místo neustálého prosazování vlastních očekávání je potřeba se pozastavit nad tím, že i ten druhý může být dobrým člověkem, přestože má nějaké chyby.

Hlavní školení/schopnosti/kompetence

Nabyvateli by se během problémů s generační obměnou a při neshodách s postupitelem hodilo mít větší sebevědomí. Preferoval by, aby si byl sám sebou jistější. 

To má také souvislost s faktem, že nabyvateli může občas chybět vědomí vlastního statutu a schopnost postavit se za své cíle. 

Vědět co chcete a kam chcete pokračovat, zároveň s nezbytnou vírou ve vlastní osobu, vede k přiměřené úrovni asertivity. 

 

“Otevřít se a být zcela úpřímný při konverzacích s postupitelem! Podívejte se na každou situaci z více úhlů. Díky tomu teprve můžete porozumět ostatním. Nepovažujte se za příliš důležité, ale buďte tvrdohlaví!” 

“Nakonec vždy pomůže zachovat se morálně: buďte upřímní a nehrajte žádné hry! V sázce je příliš mnoho, a to jak se strany firmy, tak i z osobního hlediska.”

RADY

5. Okolnosti, schopnosti/kompetence potřebné pro proces generační obměny as

TOP