PŘÍPADOVÉ STUDIE

1. Úvod

Farma zaměřená výhradně na rostlinnou výrobu, má skoro 70 ha. Na farmě se pěstují okopaniny (brambory, tuřín) a obiloviny (pšenice, ječmen, tritikále, řepka a hrách). Brambory se rovnou prodávají a pro společnost jsou hlavním zdrojem příjmů. Práci zastanou především členové rodiny. Rodiče nabyvatele a jeho dvě starší sestry pomáhají podle potřeby. Budoucnost farmy je nejistá. Mladý vlastník je svobodný a zatím nemá děti.

2. Profil nabyvatele

Jméno Neuvedeno
Věk 32
Pohlaví M
Vzdělání titul ze zemědělských věd
Rodinný stav svobodný
Počet dětí a jejich věk 0

3. Profil farmy

Adresa Bavorsko, Německo
Rozloha farmy v hektarech 70 ha
Datum, od kterého rodina vlastní farmu 90 let
Počet pracovníků na farmě (Členové rodiny) 0 (Plný úvazek) 4 (Částečný/sezónní)
Počet pracovníků na farmě (Ostatní - mimo členy rodiny) 0

POPIS FARMY PŘED PROCESEM GENERAČNÍ OBMĚNY

Situace před transferem se nelišila od současného stavu. Generační obměna se odehrála před necelým rokem, během léta 2016. Během studia syna dosáhl otec 65 let věku a odešel do důchodu. Společnost byla pronajata nabyvateli, ale ten nemohl být kvůli studiu na farmě vždy přítomen, takže otec pokračoval v řízení farmy. Přestože mu byl podnik pronajat, nabyvatel nebyl zapojen do rozhodovacího procesu. Ve většině případů se ale mohl spolehnout na to, že jeho otec učiní "správné" rozhodnutí. Poté, co dokončil studia, ještě pracoval v Mnichově v Národním zemědělském institutu. Po ukončení svého posledního dočasného projektu farmu převzal.

POPIS FARMY PO GENERAČNÍ OBMĚNĚ

Od generační obměny v červenci 2016 se nic nezměnilo, kromě toho, že podnikatel se od té doby stal novým manžerem a vydělává si jako farmář na plný úvazek. Je možné, že v budoucnu bude pokračovat s vedením farmy jenom jako se sekundární prací. Přemýšlí o tom, že by se přestal věnovat přímému prodeji, protože zabírá příliš času. Momentálně potřebuje podporu rodiny. Proto se snaží zapojit všechny členy rodiny a především nechává své rodiče, aby se účastnili rozhodovacího procesu.

4. Proces generační obměny

Starší sestry nabyvatele neměly nikdy zájem farmu převzít. Myšlenka obměny vzešla od nabyvatele, když mu bylo 16, v rodině se ale vždy předpokládalo, že syn společnost převezme. Otec se jen zeptal, “Copak to to doma nemáš rád?”, na což syn odpověděl: “Ale ano, mám”. 

Nebyly ohledně toho žádné hluboké nebo vyjasňující diskuze. Také se nerozebíralo, kolik času bude na takovou změnu potřeba a kolik by farma měla vydělávat. Syn žádný problém nevnímal, protože na farmě vyrostl. Zatímco studoval, farmu pronajímal a měl tedy čas si rozmyslet co chce v budoucnu dělat. Členové rodiny neměli pro předání společnosti přesný rozvrh. Když došlo na generační obměnu, využili externí asistenci ohledně daní. Ostatní dědicové byli kompenzováni majetkem.

Hrozby/Výzvy

Nejprve je nutné se naučit, jak jednat s obchodními partnery.

Nabyvatel si nebyl zcela jistý, co bude znamenat mít zodpovědnost za celou společnost. Překvapilo ho, kolik snahy management vyžadoval.

Většina aktiv bývá předána nabyvateli. Situace s dědici se může stát problematickou. Proto musí být v rodině dán jasně najevo fakt, že je generační obměna spojena s finančními závazky.

Během procesu generační obměny jsou důležité dobré vztahy mezi všemi zúčastněnými. Člověk si musí pamatovat, že předání farmy není pro rodiče jednoduché.

Hlavní školení/schopnosti/kompetence

Zkušenosti mimo podnik: je velmi důležité získat zkušenosti mimo vlastní společnost. Tyto vědomosti jsou nenahraditelné, protože poskytují důležité impulzy, na kterých poté závisí aktivity člověka na vlastní farmě.

 

“Je velmi důležité si navzájem rozumět.” 

“Musíte znát silné a slabé stránky ostatních a především být schopni se s nimi vypořádat.” 

“V procesu generační obměny musí být zapojeni sourozenci.”

RADY

5. Okolnosti, schopnosti/kompetence potřebné pro proces generační obměny as

TOP