JUAN MANUEL JIMÉNEZ ÁVILA

1. Úvod

Farma se přeorientovala z produkce několika plodin na monokulturu olivových hájů. Juan Manuel udržuje efektivní vizi zemědělství, která by měla pomoci zlepšit sociální obraz zemědělství. Tato myšlenka ho vedla k tomu, že se spoleně se svými bratry zúčastnil procesu generační obměny. Juan Manuel pokračuje v logickém vývoji farmy, provedl několik zlepšení a rozšířil škálu aktivit, aby byla farma i nadále životaschopná.

2. Profil nabyvatele

Jméno Juan Manuel Jiménez Ávila
Věk 38
Pohlaví M
Vzdělání Vyšší odborné vzdělání v humanitním oboru a pedagogice, PhD. z ekosystémové analýzy a managementu. Kurzy pro mladé farmáře.
Rodinný stav Ženatý
Počet dětí a jejich věk 4 měsíce

3. Profil farmy

Adresa Villargordo, Jaén
Rozloha farmy v hektarech 20 ha
Datum, od kterého rodina vlastní farmu Přesné datum není známo, ale nejméně od generace jeho prarodičů
Počet pracovníků na farmě (Členové rodiny) 0 (Plný úvazek) 5 (Částečný/sezónní)
Počet pracovníků na farmě (Ostatní - mimo členy rodiny) 0

POPIS FARMY PŘED PROCESEM GENERAČNÍ OBMĚNY

Farma dříve patřila Juanovým prarodičům. Jeho rodiče následně přeorientovali farmu z pěstování několika plodin na monokulturu olivových hájů. Zavedli zavlažování a zmodernizovali v průběhu celý systém pěstování. Stroje byly sdíleny mezi příbuznými a tak mohla být farma považována za středně mechanizovanou. Marketing byl vždy prováděn prostřednictvím družstev.

POPIS FARMY PO GENERAČNÍ OBMĚNĚ

Po procesu generační obměny byla udržována infrastruktura farmy, modernizována a přizpůsobována novým předpisům a novým technologiím dostupným na trhu. Management plodin byl přizpůsoben integrovanému výrobnímu systému, který zaručuje úroveň jakosti produkce, bezpečnost potravin a udržitelnost životního prostředí. Pěstování bylo přizpůsobeno právním požadavkům všech institucí, jakož i novým nástrojům a informačním technologiím. Výsledkem je efektivnější využití finančních zdrojů, agrochemikálií a dalších vstupů.

4. Proces generační obměny

Je důležité, aby rodiče ve svých dětech od dětství pěstovali vztah k farmě. Proces začíná tím, že žijete na farmě a cítíte vazbu k půdě vlastněné vaší rodinou. Úcta k rodinnému dědictví vede k tomu, že v budoucnu budete chtít pokračovat v činnosti. Navzdory tomu, že všichni bratři studovali, pomáhali na farmě. Pokud je farma životaschopná a existuje zde spojení s půdou, dojde k procesu generační obměny. Zahájit proces generační obměny vzešel od Juana Manuela a jeho bratrů, kteří se jako zemědělci zapojení do fungování rodinné farmy formou pronájmu její části. Jejich rodiče je podporovali a každému z nich část farmy dali, aby synové mohli začít podnikat. Později Juan Manuel získal další pozemky, aby zajistil dostatečné příjmy kompenzující výdaje V průběhu celého procesu generační obměny členové rodiny usilovali o dosažení konsenzu prostřednictvím dohod, které ve výsledku znamenaly spokojenost všech.

Hrozby/Výzvy

Je nutné ctít zemědělskou činnost, i když nemá tak dobrou reputaci ve společnosti jako jiné aktivity. To může být příčinou toho, že zemědělci si nejsou jisti výběrem tohoto povolání.Existuje riziko, že procesy budou prováděny v krátkodobém horizontu, aniž by se usilovalo o dosažení dohody a v rámci rodiny.

I po procesu generační obměny nezapomeňte, že farma je stále součástí života postupitele a proto by mu mělo být v nějaké míře umožněno účastnit se rozhodování

Pokud jde o byrokracii, vždy existují nové překážky, které brání procesu generační obměny a řízení farmy.

Vysoké fixní náklady vyžadují zvýšení rozlohy farmy tak, aby se dosáhlo objemu příjmu, který kompenzuje fixní výdaje. Další možností je získat podporu nebo dotace na údržbu zemědělského podniku.

Hlavní školení/schopnosti/kompetence

Schopnost dosáhnout konsensu při rozhodování v rámci rodiny.

 

Vyhněte se investicím, které překračují potřeby vaší farmy a negativně ovlivní její ziskovost.

 

Znalosti předpisů, byrokracie atd.

Technické vzdělání musí být přizpůsobeno vašim potřebám, dávat větší důraz na praxi a nezabíhat do příliš velkých technických detailů.

 

Musíte být spokojeni s tím, co děláte - to je motivace k výkonu jakékoliv profese. To, co vám umožní být soběstačný, je práce. Buďte hrdí, že pokračujete v rodinné tradici. Usilujte o podporu a rady svých předchůdců a rodiny. Vyhledejte pomoc, pokud nemáte znalosti nebo kapacitu zjišťovat si informace. Musíte být vytrvalí a trpěliví. Učte se ze soužití více generací.

JUAN MANUEL JIMÉNEZ ÁVILA

5. Okolnosti, schopnosti/kompetence potřebné pro proces generační obměny as

TOP